Stiftelsen Aunøya

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN AUNØYA. Stiftet 1991.

1  NAVN OG TILHØRIGHET

Stiftelsens navn er Aunøya. Stiftelsen Aunøya er en alminnelig stiftelse. Stiftelsen har tilhørighet i Hitra kommune.

2 STIFTELSENS FORMÅL

 • Stiftelsen skal ivareta retten for allmennheten til å benytte Aunøya som friluftsområde, og legge til rette for aktivt bruk av øya.
 • Stiftelsen skal bidra til å styrke kystkulturen i regionen og lokalsamfunnets kulturelle identitet. Dette skal gjøres ved å skape et miljø for tradisjonell kystkultur.
 • Det skal tilrettelegges for et bo- arbeids- og/eller undervisningstilbud på Aunøya, fortrinnsvis for barn og unge.
 • Stiftelsen skal søke samarbeide med Aunøyas Venner, Kystmuseet og andre kystkulturtilbud i regionen, og videre søke samarbeide med Hitra kommune og Trøndelag fylkeskommune når det gjelder friluftsliv, kultur- og miljøvern.

3 STIFTELSENS GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital skal være på minimum 845.000 og består på stiftelsestidspunktet av følgende:

 • Hovedbruket ”Aunøya” gnr. 121 bnr. 1 i Hitra kommune (innskutt av Hitra kommune)
 • Eiendommen ”Aunøya leirskole” med innbo, gnr. 121 bnr. 2 i Hitra kommune (innskutt av Sør-Trøndelag fylkeskommune)
 • Hitra bygdesamlings båter:
  1. Åfjordsfyringen ”Guri Kunna”
  2. Litlvikseksringen
  3. Hjertåsfæringen
  4. Langholmfæringen
  5. Notbåten m/motor
  6. Listerbåten ”Utsetø”
 • Foreninga ”Aunøyas Venner” går inn i Stiftelsen Aunøya med følgende: a) Dugnadsinnsats, minimum 30 dagsverk pr. år i 4 år (verdi 100 pr. time) kr. 96.000                                                                                                         b) Emblem/logo for Stiftelsen Aunøya, verdi kr. 25.000

4 STYRET

Styret er stiftelsens øverste organ og velges på følgende måte:

2 medlemmer velges av Trøndelag fylkeskommune.

1 medlem velges av Hitra kommune.

1 medlem velges av Kystmuseet.

1 medlem velges av Aunøyas Venner.

Tilsvarende velges det til sammen 5 varamedlemmer av de respektive.

Styret velger selv leder. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

De politiske representantene i styret velges for hele valgperioden, fire år. Øvrige representanter velges for to år, ett år etter de politiske valgte.

Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 av styrets medlemmer er tilstedeværende.

Lederen innkaller til styremøte når denne finner det nødvendig og ellers dersom minst 3 av styremedlemmene krever det.

5 STYRETS FUNKSJONER

Styret skal stå ansvarlig for stiftelsens drift, herunder trekke opp retningslinjer for stiftelsens virksomhet, opprette avtaler og ha ansvaret for forvaltning av stiftelsens midler.

Styret representerer stiftelsen utad. Styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap har signaturrett for stiftelsen.

Styret kan meddele prokura.

6 RÅDET

Stiftelsens råd velges på følgende måte:

2 medlemmer velges av Trøndelag fylkeskommune.

1 medlem velges av Hitra kommune.

1 medlem velges av Kystmuseet.

1 medlem velges av Aunøyas Venner.

Tilsvarende velges det til sammen 5 varamedlemmer av de respektive.

Rådet velger selv sin leder for 2 år om gangen. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

De politiske representantene i styret velges for hele valgperioden, fire år. Øvrige representanter velges for to år, ett år etter de politiske valgte.

Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 av styrets medlemmer er tilstedeværende.

Lederen innkaller til styremøte når denne finner det nødvendig og ellers dersom minst 3 av rådsmedlemmene krever det.

7 RÅDETS FUNKSJON

Rådet skal

 • føre tilsyn med at stiftelsens formål fremmes i samsvar med vedtektene og være styrets rådgiver.
 • rådet holder møte en gang i året. Det innkalles av sin leder. Innkalling skjer normalt med minst 14 dagers varsel.
 • få seg forelagt til orientering styrets driftsbudsjett, årsberetning og regnskap, og eventuelt avgi uttalelse overfor styret om dette.
 • fastsette godtgjørelse til styrets leder og medlemmer.
 • velge stiftelsens revisor og fastsette dennes godtgjørelse.

 8 ENDRING AV VEDTEKTER

Nåværende vedtekter kan endres dersom stiftelsen viser seg uhensiktsmessig for de formål den er opprettet for eller at det ikke lenger er mulig å etterleve formålet. Slike endringer må godkjennes av rådet med 2/3 flertall.

9 OPPHØR/OMDANNING AV STIFTELSEN

Opphør/omdanning av stiftelsen kan skje dersom forhold som nevnt i stiftelsesloven §46 inntreffer. Endelig avgjørelse treffes av rådet med 2/3 flertall.

Dersom stiftelsen opphører, skal dens eiendommer vederlagsfritt tilbakeføres til de respektive stiftere, mens opparbeidede verdier overføres til Kystmuseet.